SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


IZVRŠNI ODBOR  


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

 

Skupština Društva, na predlog predsednika, a u skladu sa predlozima podružnica, Akademije i sekcija SVD, Fakulteta veterinarske medicine, Sektora za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Vojske, verifikuje članove Izvršnog odbora SVD.

 

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Društva koji rukovodi radom Društva u periodu između dve sednice Skupštine Društva.

 

Izvršni odbor SVD čine po jedan predstavnik iz podružnica, Akademije i sekcija SVD, Fakulteta veterinarske medicine, Sektora za veterinarstvo Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Vojske.

 

Predsednik, potpredsednik i sekretar Društva su članovi Izvršnog odbora.

 

Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine.

 

Izvršni odbor radi u sednicama. Sednice saziva i radom rukovodi presednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik ili sekretar Društva.

 

Izvršni odbor je obavezan da saziva svoje sednice najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće.

Sednica Izvršnog odbora može se održati ukoliko joj prisustvuje više od jedne polovine ukupnog broja članova. Odluke su punovažne ako se za njih izjasne dve trećine prisutnih članova Izvršnog odbora.

 

Način glasanja po pravilu je javan, ukoliko se drugačije ne odluči.

 

Izvršni odbor:

 1. Bira predsednika, potpredsednika i sekretara Društva na konstituitivnoj sednici IO SVD, a na osnovu predloga članova IO, po pravilu javnim glasanjem, ukoliko se drugačije ne odluči.

 2. Priprema i utvrđuje predlog Statuta SVD, predlog za izmene i dopune Statuta, kao i predlog Pravilnika o radu Skupštine SVD;

 3. Pripema izveštaj u radu Društva i podnosi ga Skupštini Društva;

 4. Priprema sednice Skupštine Društva;

 5. Pripema predlog plana rada i finansijskog plana Društva, razmatra završni račun Društva i dostavlja ga na usvajanje Skupštini Društva;

 6. Donosi odluku o usvajanju finansijskog plana, završnog računa i periodičnog obračuna Društva radi predaje u zakonskom roku nadležnim organima. Ukoliko se iz objektivnih razloga ne može da održi sednica Skupštine Društva, konačnu odluku o ovome donosi Skupština Društva na prvoj narednoj sednici;

 7. Organizuje rad kroz saradnju sa podružnicama, sekcijama, Akademijom, kao i sa drugim veterinarskim organizacijama i asocijacijama.

 8. Predlaže Skupštini Društva izbor članova u Izdavački savet i imenuje glavne i odgovorne urednike i članove uređivačkih odbora časopisa, listova i drugih izdanja Društva;

 9. Izvršava odluke Skupštine Društva;

 10. Utvrđuje predlog članova za Kongres, komisije i odbore Društva;

 11. Predlaže svoje članove za dodelu državnih odlikovanja;

 12. Na osnovu predloga Komisije, predlaže Skupštini SVD dodelu nagrada zaslužnim članovima, istaknutim stručnim i naučnim radnicima, studentima fakulteta veterinarske medicine i organizacijama i ustanovama zaslužnim za razvoj i unapređenje veterinarske struke i nauke.

 13. Predlaže vreme i mesto održavanja Sabora;

 14. Odlučuje o osnivanju specijalističkih sekcija i donosi pravilnike o njihovom radu;

 15. Donosi odluku o visini članarine;

 16. Predlaže izbor počasnih predsednika i počasnih članova Društva;

 17. Predlaže formiranje stručne službe za obavljanje administrativnih i finansijskih poslova, formira tu službu ili te poslove poverava drugom izvršiocu;

 18. Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Statutom i drugim aktima, kao i odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine Društva.

Sednicama Izvršnog odbora, prema potrebi, mogu da prisustvuju i drugi članovi Društva, predsednici podružnica veterinara sa epizootioloških područja, sekcija i drugih organa i tela Društva, o čemu odlučuje predsednik Društva.

 

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 12, 2003.