SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


I S T O R I J A 


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

Na osnovu istorijsko arhivske građe Udruženje marvenih lekara kraljevine Srbije osnovano je na zboru marvenih lekara Srbije, koji je održan od 21. do 24. oktobra 1890. godine u Beogradu. Zbor je otvorio sazivač marveni lekar L. Najdanović. U predsedništvu su bili J. Ekerović - predsednik i sekretari M. Jovanović i J. Aleksić.

 

Na zboru održanom od 12. do 13. decembra 1903. godine u Kragujevcu usvojen je Statut Udruženja marvenih lekara kraljevine Srbije, Pravila pomažućeg fonda i Pravila stručnih sekcija, a na sednici održanoj 27. decembra doneta je odluka o osnivanju časopisa "Veterinarski glasnik". Veterinarski glasnik je izlazio do 1911. godine. Posle balkanskih i Prvog svetskog rata, ponovno štampanje ovog veterinarskog časopisa nastavljeno je 1920. godine.

 

Informativno glasilo Srpskog veterinarskog društva pod nazivom Veterinarski vesnik, prvi put je izašlo 1952. godine.

 

Na Kongresu svih veterinara Jugoslavije, tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, održanom 1921. godine, spajanjem udruženja veterinara Hrvatske, Slavonije, Slovenije, Bosne, Dalmacije i Srbije, osnovano je Jugoslovensko veterinarsko udruženje. Tada je Udruženje marvenih lekara Srbije prestalo da postoji. Ipak, na teritoriji današnje Srbije je bilo nekoliko regionalnih organizacija koje su okupljale veterinare (smederevska, požarevačka, podunavska, novosadska, beogradska sekcija). Iste 1921. godine je časopis Veterinarski glasnik promenio naziv u Jugoslovenski veterinarski glasnik.

 

Posle završetka Drugog svetskog rata, 1948. godine Društvo je na osnivačkom Kongresu održanom 1949. godine ponovo formirano i nazvano  Društvo veterinara i veterinarskih pomoćnika NR Srbije. 1961. godine društvo je promenilo ime u Savez društava veterinara i veterinarskih tehničara NR Srbije.

 

Kasnije je Društvo menjalo ime, u zavisnosti od društveno-ekonomskog uređenja države i to u Društvo veterinara i veterinarskih tehničara NR Srbije, odnosno SR Srbije i Republike Srbije, pod kojim nazivom je radilo do 1993. godine.

 

1993. godine Društvo veterinara i veterinarskih tehničara SR Srbije svojim Statutom menja naziv u Srpsko veterinarsko društvo.  

 

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 15, 2003 .