SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


SKUPŠTINA SRPSKOG 

 

VETERINARSKOG DRUŠTVA  


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

 

Skupština je najviši organ Društva i čine je delegati koje biraju podružnice. Na 20 članova Društva bira se po 1 delegat. Skupština punopravno radi ako je na Skupštini prisutno više od polovine delegata.

 

Mandat delegata traje 4 godine uz mogućnost izbora za još jedan mandatni period.

 

Izborna Skupština se saziva svake 4 godine.

 

Redovna Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.  

 

Skupštinu saziva predsednik Društva, a na predlog Izvršnog odbora, 10 dana pre održavanja sednice Skupštine. Poziv za Skupštinu se upućuje u pisanoj formi uz predlog dnevnog reda Skupštine.

 

Skupština se saziva i na predlog najmanje jedne polovine delegata.

 

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje dovoljan broj delegata, Skupština se odlaže i nova Skupština zakazuje u roku od 30 dana.

 

Ukoliko i u novom sazivu Skupštine ne prisustvuje dovoljan broj delegata, odnosno Skupština nema kvorum, Skupština se održava i punovažno odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti ako je prisutno najmanje jedna petina delegata.

 

Skupštinu otvara predsednik u zakazano vreme.

Radom Skupštine rukovodi radno predsedništvo koje se bira iz redova delegata. Broj članova radnog predsedništva, način njihovog izbora i izbor potrebnih radnih tela za rad Skupštine, utvrđuje se Pravilnikom o radu Skupštine.

 

Odluke Skupštine se donose većinom glasova prisutnih delegata. Način glasanja je po pravilu javan, ukoliko se drugačije ne odluči.

 

Skupština Društva obavlja poslove:

 1. Verifikuje članove Izvršnog odbora;

 2. Bira članove Finansijske komisije;

 3. Bira počasne predsednike, počasne članove i delegate za Kongres Društva, a na predlog Izvršnog odbora;

 4. Razmatra i odobrava izveštaj o radu Izvršnog odbora;

 5. Donosi odluku o udruživanju u Savez veterinara Jugoslavije;

 6. Donosi odluku o održavanju Sabora;

 7. Bira delegaciju za Skupštinu i razne organe u Savezu veterinara Jugoslavije;

 8. Utvrđuje delokrug rada, politiku rada, politiku razvoja i aktivnosti Društva u ostvarivanju društvenih interesa i ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite životinja;

 9. Donosi Statut i vrši izmene i dopune Statuta, kao i druga akta o radu Društva, Finansijske komisije i drugih komisija;

 10. Donosi Pravilnik o radu Skupštine;

 11. Donosi finansijski plan i usvaja završni račun Društva;

 12. Donosi odluku o dodeli nagrada, povelja, plaketa i zahvalnica za svoje članove i druga lica, kao i organizacijama i ustanovama zaslužnim za razvoj veterinarstva;

 13. Obavlja i druge poslove koji su utvrđeni odredbama ovog Statuta, drugim aktima Društva, zakonima i drugim propisima.

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 12, 2003.