HOME PAGE


WHAT IS IAAS?
IAAS Beograd
Goals


Workshop
Papers


YUNIT - RES


IAAS Calendar


Summer school

Authors of 
WEB-design

Pesic Milja
ulis@etf.bg.ac.yu

Elezovic Martin
martine@tehnicom.net

 Horvat Damir
horvat@drenik.net
 

 


ŠTA JE IAAS?


IAAS je me|unarodna organizacija studenata poljoprivrede i povezanih oblasti kao što su šumarstvo, nauka o hrani, pejza`ana arhitektura i slièno. Ova organizacija je osnovana 1951. godine u Tunisu i od tada se bavi povezivanjem studenata poljoprivrede iz celog sveta sa jedinstvenom idejom bolje meðunarodne saradnje u oblastima koje obuhvata. 

IAAS Beograd

Osnovan je 16. maja 1996. godine na Poljoprivrednom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, èime je IAAS dobio još jednog novog èlana koji je za ~etiri godine koliko postoji uspeo da: 

 • Organizuje Konferenciju Ju`noevropske Regije, Beograd
 • Obezbedi praksu studentima iz inostranstva u Jugoslaviji.

 •  
 •  U saradnji sa Prof. Dr. Marijom Todorovi}æ

 •  pokrene i organizuje dve Medjunarodne letnje škole iz oblasti Renewable Energy Sources u Beogradu 1997. i 1998. godine. Ovu školu je do sada pohaðalo ukupno oko 80 studenata iz dvadesetak zemalja Evrope, Azije, Juzne Amerike, Afrike i Jugoslavije. Za tre}u {kolu 1999. godine je bilo najavljeno u~e{}e studenata iz takodje brojnih zemalja sveta. Kako zbog NATO agresije skola nije mogla da bude organizovana na klasi~an na~in doneta e odluka da se Tre}a medjunarodna {kola odr`i preko Interneta kao jedan od prvih virtuelnih elektronskih Long Distance obrazovnih programa upu}enih iz Jugoslavije u svet. 
   
 • Obezbedi ve}i broj praksi u inostranstvu za studente Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, na Evropskoj Konferenciji IAAS i primi takodje ve}i broj studenata iz inostranstva da svoju praksu obave tokom letnjih meseci u našim firmama i na farmama. 
Ciljevi IAAS

Razmena studenata i postdiplomaca Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu radi obavljanja struène prakse u inostranstvu, kao i organizacija praksi i smeštaja stranih studenata u SR Jugoslaviji.

 • razmena ideja i znanja iz svih oblasti obrazovanja i prakse vezanih za probleme savremene poljoprivrede,
 • pospešivanje i unapre|enje saradnje visokoškolskih, nau~nih i privrednih organizacija u SR Jugoslaviji,
 • organizovanje seminara, savetovanja i konferencija kao i u~eš}e na sli~nim u inostranstvu,
 • izdavanje publikacija o programima, projektima i aktivnostima ogranizacije,
 • obezbe|ivanje stalnih i adekvatnih izvora finansiranja za realizaciju predvi|enih aktivnosti,
 • saradnja sa ostalim Me|unarodnim studentskim organizacijama i organizacijama koje se bave razvojem naprednih ideja savremene poljoprivrede,
Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na e-mail adresi: iaas.belgrade@beotel.yu.

Kompanije koje su nam do sada pomogle i primile studente iz inostranstva na praksu su:

 • PKB “Direkcija za sto~arstvo” -Padinska Skela (Livestock, animal food producing)
 • PKB “Vo}arske planta`e” - Boleè (fruit producing and processing)
 • Industrija špirita i kvasca “Vrenje” - Beograd (laboratory work on ethanol producing and yeasts) 
 • Institut - Srbija- Centar za vo}arstvo, È^a~ak (fruit growing)
 • Ishrana-Smederevo
 • Vino-Zupa-Aleksandrovac
 • BIP-Beograd
 • Institut za kukuruz-Zemun Polje (plant production)
 • AIP “Elan“, R.J. Staklenik-Srbobran (growing vegetables in glasshouse)
 • Eurores-Beograd
 • J.P. “Elektrodistribucija“ - Beograd
 • Institut “Srbija“, Centar za vo}arstvo-È^a~ak
 • Institut za istraivanja u poljoprivredi Srbije
 • PIK “Zemun“-Zemun
 • Strategic-Beograd
 • Frikom-Beograd
 • Imlek-Beograd
 • Energoprojekt-Beograd
 • Zadru`ni Savez Srbije