Tekstovi koje treba spremiti za polaganje kolokvijuma i ispita:

| 1. kolokvijum | 2. kolokvijum | ispit|

Ispitna pitanja za školsku 2010/2011. godinu
Literatura za pripremu kolokvijuma i ispita
(spisak ispitnih pitanja u .pdf formatu možete preuzeti
ovde)

1. Nauka o politici kao stara nauka
2. Istorijski razvoj političke misli i teorije
3. Razvoj političkih nauka kao akademskih disciplina
4. Predmet i metod nauke o politici
5. O imenu nauke – politikologija, političke nauke ili nauka o politici
6. Odnos političkih i drugih društvenih nauka
7. Politička teorija u okviru nauke o politici
8. Teorija politike
9. Razlikovanje teorije politike od političke filozofije
10. Pohvala teoriji
11. Politika i politička nauka
12. Politička teorija u okviru nauke o politici
13. Pojam teorije politike u poređenju sa pojmom teorije drugih disciplina
14. Odnos politike i etike
15. Specifične teorijske pretpostavke i metod racionalizma
16. Poreklo politike i pretpostavke njenog nastanka
17. Od klasičnog do modernog poimanja politike
18. Klasifikacija određenja politike i političkog
19. Savremeni pojam politike
20. Pojam (koncept) političkog
21. Politika kao umetnost iluzije
22. Semantika politike
23. Pojam i bitne komponente politike
24. Suština politike
25. Pojam države
26. Država i suverenitet
27. Državotvorni projekat
28. Legitimizirajući koncepti države
29. Pravna država
30. Vladavina prava
31. Politička (partijska) država
32. Pravna država i politička država
33. Nastanak nacionalnih država
34. Nova nacionalna država
35. Nasilje i sakralnost kao obeležja novih nacionalnih država
36. Pojam nacionalne države
37. Nova nacionalna država
38. Zajednica nacionalizma
39. Demokratska država
40. Novovekovni koncept demokratske države
41. Koncept multietničke političke zajednice
42. Socijalna država i/ili država blagostanja
43. Država shvaćena kao totalitet
44. Stare totalitarne države
45. Nove totalitarne države
46. Pojmovno preplitanje i razlikovanje vlasti, moći, sile i nasilja
47. Određenje socijalnog i političkog nasilja
48. Uzroci i osnove nasilja u politici
49. Vrste i pojavni oblici političkog nasilja
50. Kriminal i politika
51. Redukcija moći u politici
52. Legalni načini osvajanja vlasti
53. Nelegalni načini osvajanja i zadržavanja vlasti
54. Politička zavera
55. Politički udar, državni udar, puč
56. Ustanak
57. Politička i socijalna revolucija
58. Odricanje od moći kao samoograničenje
59. Metodi političke borbe
60. Pojmovi insurekcije (pobune) i revolucije u savremenoj političkoj teoriji
61. Poreklo i pojam ideologije
62. Liberalna ideologija
63. Konzervativna ideologija
64. Socijalistička ideologija
65. Nacionalistička ideologija
66. Feminizam
67. Ekologizam
68. Katolicizam
69. Džihadizam i verski fundamentalizam
70. Globalizam
71. Ideologija - dva osnovna značenja
72. Problem pogrešne svesti
73. Teorije o ideologiji
74. Upotreba mitova u politici
75. Specifičnosti doktrine liberalizma
76. Pojam demokratije
77. Forme demokratije
78. Sloboda
79. Statički modeli demokratije - bihejvioristički pristup
80. Statički modeli demokratije - društvena jednakost
81. Statički modeli demokratije - društveno-ekonomske pretpostavke demokratije
82. Statički modeli demokratije - konsenzus građana
83. Dinamički modeli demokratije - da li demokratizacija nužno znači povećanje efikasnosti
84. Dinamički modeli demokratije - otpori proširenju participacije u podsistemima
85. Dinamički modeli demokratije - primer pokušaja demokratizacije
86. Dinamički modeli demokratije - četiri granice demokratizacije
87. Politički principi
88. Političke partije
89. Potreba za vođstvom
90. Harizmatsko vođstvo
91. Tradicionalno vođstvo
92. Racionalno vođstvo
93. Politička kultura i politički stil
94. Politička tradicija i njene ustanove
95. Teorija elita
96. Politika i globalizacija
97. Prijatelj-neprijatelj
98. Rat i pravoslavlje
99. Tradicija kolektivne krivice
100. O toleranciji

Copyright micja 2009