Ivana Tošić

Home | Journals | Conferences | Teaching: Modelling | Teaching: Climatology |

Klimatologija

Nastavnik: Prof dr Miroslava Unkašević
Asistent: dr Ivana Tošić

Četvrta godina, VII semestar.

Pitanja sa usmenog dela ispita

 1. Pojam klime, klimatski elementi i klimatski cinioci
 2. Definicija i podela klimatologije
 3. Energetski bilans Zemlje kao fizicki osnov klime
 4. Vodni bilans Zemlje kao jedan od fizickih osnova klime
 5. Bilans uglovnog momenta Zemlje i atmosfere kao jedan od fizickih osnova klime
 6. Uticaj kopna na klimu
 7. Uticaj okeana na klimu
 8. Uticaj ledenog i sneznog pokrivaca na klimu
 9. Izvori podataka o klimi u proslosti
 10. Vremenska skala za prikazivanje klime u proslosti
 11. Klima paleozoika i mezozoika
 12. Klima pleistocena i geocena
 13. Klima u periodu instrumentalnih merenja
 14. Globalne karakteristike klime koje se odrazavaju preko opste cirkulacije atmosfere
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 15. Globalne karakteristike klime koje se odrazavaju preko klimatskih elemenata
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)

 1. Principi klasifikacije klime
 2. Thornthwaiteova klasifikacija klime
 3. Koppenova klasifikacija klime
 4. Geografska raspodela klimatskih tipova na zemlji po Koppenu
 5. Astronomski faktori kao uzroci klimatskih promena
 6. Promene klime usled promena u sastavu atmosfere
 7. Uticaj promena sastava i oblika Zemljine povrsine na klimu
 8. Uticaj coveka na klimu
 9. Principi i problemi modeliranja klime
 10. Vrste klimatskih modela
 11. Parametrizacija u klimatskim modelima
 12. Klimatski model za simuliranje toplotnog rezima na Zemlji
 13. Klimatski model za simuliranje sirinske raspodele srednje godisnje temperature
 14. Klimatski model za simuliranje sirinske raspodele srednje sezonske temperature
 15. Klimatski model za ispitivanje jednoznacnosti i postojanosti klime na Zemlji
 16. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Evrope
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 17. Raspodela klimatskih elemenata iznad Evrope
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 18. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Evropi
 19. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Azije
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 20. Raspodela klimatskih elemenata iznad Azije
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 21. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Aziji

 1. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Severne i Centralne Amerike
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 2. Raspodela klimatskih elemenata iznad Severne i Centralne Amerike
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 3. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Severnoj i Centralnoj Americi
 4. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Juzne Amerike
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 5. Raspodela klimatskih elemenata iznad Juzne Amerike
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 6. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Juznoj Americi
 7. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Afrike
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 8. Raspodela klimatskih elemenata iznad Afrike
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 9. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Africi
 10. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad Australije i Novog Zelanda
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 11. Raspodela klimatskih elemenata iznad Australije i Novog Zelanda
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 12. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u Australiji i Novom Zelandu
 13. Klimatske karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad polarnih oblasti
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 14. Raspodela klimatskih elemenata iznad polarnih oblasti
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 15. Klimatske oblasti i klimatski tipovi u polarnim oblastima
 16. Karakteristike opste cirkulacije atmosfere iznad okeana
  (vazdusne mase, frontovi, cikloni i anticikloni)
 17. Raspodela klimatskih elemenata iznad okeana
  (pritisak, vetar, temperatura i padavine)
 18. Klimatske oblasti i klimatski tipovi iznad okeana

Literatura

Radinovic Djuro, 1984: Klimatologija. Prirodno matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenski zavod za produktivnost rada i informacione sisteme. Beograd, 236 str.

Unkasevic Miroslava, Dragana Vujovic i Ivana Tosic, 2001: Zbirka zadataka iz klimatologije i primenjene meteorologije. Univerzitet u Beogradu, Savezni hidrometeoroloski zavod, 238 str.

Zbirka u pdf formatu na sajtu SHMZ


This page is maintained by Ivana A. Tosic.
Please send comments to itosic@afrodita.rcub.bg.ac.rs.

Last updated 11:26 AM 28/09/09

Home

Journals

Conferences

Teaching: Modelling

Teaching: Climatology

Favorite