Na početak teksta Na kraj teksta Štampanje teksta

Kondiciona pripremljenost

U okviru uvodnog testa organizuje se kondicioni test koji obuhvata vežbe snage (zgibovi, sklekovi, čučnjevi, trbušnjaci) i trčanje. Svaka od pomenutih vežbi ima kriterijume prema kojima se vrednuje. Kriterijumi su sledeći:
Minimalni kriterijum - za svaku od vežbi. Minimalan kriterijum je i diskvalifikacioni (slabije od minimuma označava da je kandidat nije prošao ceo test).
Maksimalni kriterijum, koji označava onaj rezultat do koga se vrži bodovanje (sve što se postigne više od maksimuma za neku vežbu boduje se isto kao maksimum).
Težinski koeficijent vežbe koji označava faktor po kome se boduje jedinica vežbe.
Maksimalno vreme predviđeno za obavljenje vežbe. Za svaku od vežbi snage predviđeno je vreme za koje mora da se uradi. Brojanje vežbi se vrši samo dok ne istekne predviđeno vreme za vežbu. Iz prethodnog sledi da je kondicioni test po tipu kombinacija diskvalifikacionog i bodovnog.
U narednoj tabeli iskazani su svi ovi parametri za predviđene kondicione vežbe:

Vežba / kriterijum Jedinica Minimum Maksimum Max.vreme Koeficijent
Zgib komad 7 18 2 min. 5
Sklek komad 20 55 2 min. 2,5
Čučanj komad 35 75 2 min. 1
Trbušnjak komad 35 75 2 min. 1
Trčanje sekund 330(5,5 min). - - 0,75

* - Trčanje je na otvorenoj (trim) stazi. Zadata norma se odnosi na normalne uslove na stazi (suvo). Ukoliko su uslovi na stazi drugačiji, organizator će prilagoditi norme tako da kandidati u svim terminima budu ravnopravni. Isto se odnosi na povećavanje ili smanjenje distance za trčanje.

Kondicioni test je organizovan tako da se sve vežbe rade u kontinuitetu, odnosno nema pauze između pojedinih vežbi, dok pred trčanje postoji kratak odmor (najviše 3 min.). Vežbe se vrše po unaped utvrđenom redosledu, kao u tabeli. Svaka od vežbi ima standarde za izvođenje i ima svog kontrolora. Nepravilno izvedena vežba se ne računa. Upozorimo da je podleganje diskvalifikaciji na bilo kojoj od vežbi ravno ishodu "nije prošao" na celom uvodnom testu. Podsetimo se da je diskvalifikacija pojam vezan za nezadovoljavanje uslova koji je nametnut, a ne disciplinski prekršaj.
Rezultat testa se uzima kao celina. Ne može se ponavljati samo jedna vežba iz testa već test u celini. Ako se kandidat odluči da ponavlja test, računaće se bolji rezultat od dva testa, ali ne i bolji rezultati pojedinačnih vežbi.

Primeri i preporuke

Primer: kandidat Laza Lazić je prijavljen i zadovoljava sve diskvalifikacione kategorije. Pri tome je imao sledeći učinak: 9 zgibova, 25 sklekova, 45 trbušnjaka i 47 čučnjeva za manje od 2 min po svakoj vežbi, optrčan krug (1200 m.) za 5 min i 10 sekundi (310 sekundi). Njegov ukupan rezultat računa se na sledeći način:

Vežba Jedinica Min. Maks. Urađeno Za bod. Koef. Broj bodova
Zgib komad 7 18 9 2 5 10
Sklek komad 20 55 25 5 2,5 12,5
Čučanj komad 35 75 47 12 1 12
Trbušnjak komad 35 75 45 10 1 10
Trčanje sekund 330(5,5 min). - 310 20 0,75 15

Ukupno bodova: 59.5

  • Iako se na prvi pogled čini da su norme niske i lake, upozoravamo da je kontinuitet njihovog izvršavanja faktor koji nameće dodatnu težinu. Nemojte potcenjivati.
  • Česta je greška težiti maksimumu na početnim vežbama snage (na primer čučnjevi). Na taj način se toliko zamorite da teško, ako ikako, uspete da zadovoljite normu za trčanje.
  • Pokušajte da se testirate pre nego što izađete na test. Korisitite ista pravila i uslove. Procenite sopstvenu snagu tako da dostignete optimum bodova.
  • Iskoristite svoje pravo na ponovljeno testiranje ukoliko procenite da ste negde pogrešili.
  • Prethodnih godina je broj kandidata na uvodnom testiranju bio promenjljiv. Pojavljivalo se između 40 i 80 kandidata. Za siguran ulazak u prvih 20 na rang listi u slučaju jače konkurencije bilo je potrebno oko 110 bodova. Pri slabijoj konkurenciji ta cifra je manja. Ovi podaci vam mogu biti orijentir ali ne i garancija.
  • Srećno.
www.gss.rs