KAB I NET  ZA  F I Z I KU
PREDMETI 

 TEHNIČKA FIZIKA

 GRAĐEVINSKA FIZIKA

 FIZIKA 1 (GEODEZIJA)

 FIZIKA 2 (GEODEZIJA)

 OSNOVI ELEKTRONIKE

 DIGITALNA OBRADA SIGNALA
 

ČLANOVI KABINETA 

 V.prof. dr Goran Todorović

 V.prof. dr Ljiljana Brajović

 Doc. dr Radovan Gospavić

 Doc. dr Milena Davidović


 

ČLANOVI KABINETA U PENZIJI: 

 Prof. dr Veljko Georgijević

 Prof. dr Milivoje Simić