Kreiranje ličnih prezentacija

Da biste ste se našli u spisku ličnih prezentacija, treba da kreirate poddirektorijum web-docs u svom osnovnom direktorijumu. U njega treba da smestite HTML datoteku index.html. U roku od jednog dana ćete se pojaviti u listi korisnika sa ličnom prezentacijom.

Povedite računa da je vaš osnovni direktorijum, kao i web-docs, svima otvoren za izvršavanje. Datoteke u njemu moraju biti svima otvorene za čitanje. Naredbe kojima ovo možete postići su:

cd $HOME
mkdir web-docs
chmod ugo+x .
chmod ugo+rx web-docs
cd web-docs
... kreiranje index.html datoteke
chmod ugo+r index.html
Najbolje je da datoteke koje se nalaze unutar web-docs uzajamno referencirate relativno u odnosu na mesto sa koga referencirate, ili sa "/~username/relpath", gde je username vaše korisničko ime, a relpath staza do datoteke data relativno u odnosu na web-docs.

Program za pristup vašem "shell" okruženju iz kog izvršavate gornje komande možete skinuti odavde: Download SSH kljenta za Windows Ovaj program ima i File Transfer za upload fajlova na server.
Za dodatne informacije možete pisati administratoru na:

rutposta at afrodita.rcub.bg.ac.rs